Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  học sinh cũ (của một trường)
  cuộc họp học sinh cũ
  (khẩu ngữ) ông già
  ông già ở phòng bên cạnh
  the old-boy network
  mạng lưới học sinh cũ (giúp nhau trong cuộc sống về sau)