Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

officially /ə'fi∫əli/  

 • Phó từ
  [một cách] chính thức
  tôi chính thức được mời dự đám cưới
  we already know who's got the job but we haven't yet been informed officially
  chúng tôi đã biết ai trúng việc làm ấy, nhưng chúng tôi chưa được thông báo chính thức
  [như đã công bố một cách] chính thức
  chính thức thì giám đốc đi họp, mặc dù thực sự ông ta đang chơi gôn