Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

officialize /ə'fiʃəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    chính thức hoá; đặt dưới sự kiểm soát chính thức; đặt dưới chính quyền