Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

officialism /ə'fiʃəldəm/  

  • Danh từ
    chế độ quan liêu hành chính
    nghiệp công chức