Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

officialdom /ə'fi∫ldəm/  

 • Danh từ
  (thường xấu)
  tụi quan chức
  officialdom will no doubt decide our future
  chắc hẳn là tụi quan chức sẽ định đoạt tương lai của chúng ta
  thói quan liêu
  we suffer from too much officialdom
  chúng ta đau khổ vì thói quan liêu tràn lan