Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

official family /ə'fiʃəl'fæmili/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) văn phòng tổng thống (từ hay dùng trong báo chí)