Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

offertory /'ɒfətri/  /'ɒfətɔ:ri/

  • Danh từ
    tiền quyên góp (ở nhà thờ sau buổi lễ)
    offertory box
    hộp đựng tiền quyên góp