Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

off-white /,ɒf'wait/  /,ɔ:f'wait/

 • Tính từ
  trắng nhờ
  off-white paint
  sơn [màu] trắng nhờ
  Danh từ
  màu trắng nhờ