Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

off-cast /'ɔ:fkɑ:st/  

  • Tính từ
    bị vứt bỏ, bị bỏ rơi
    Danh từ
    người bị bỏ rơi; vật bị vứt bỏ