Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

off-broadway /'ɔ:f'brɔ:dwei/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không chuyên nghiệp; có tính chất thí nghiệm (vở kịch, chương trình ca nhạc)