Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không hợp qui cách; ngoài tiêu chuẩn