Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều : oeuvres)
    tác phẩm nghệ thuật
    sự nghiệp (một tác giả)