Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thơ ca ngợi
  Keats Ode to Autumn
  thơ ca ngợi mùa thu của Keat

  * Các từ tương tự:
  odea, odeum, odevity