Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

odds-on /,ɒdz'ɒn/  

  • Tính từ
    chắc hơn bao giờ hết; chắc (ăn, thắng)
    it's odds-on that he'll be late
    chắc là hắn sẽ trễ giờ