Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • trạng từ
    chẵn-lẻ