Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

odd-come-shortly /'ɔdkʌm'ʃɔ:tli/  

  • Danh từ
    ngày gần đây nhất
    one of these odd-come-shortlies
    một trong những ngày gần đây nhất