Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

odd jobs /,ɒd'dʒɒbz/  

  • Danh từ
    việc vặt
    ngày nghỉ anh ta làm những việc vặt trong nhà
    ông lão làm việc vặt trong mảnh vườn của bố tôi