Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nói về tàu thuyền) (được đóng) để đi biển khơi (chứ không phải để chạy ven bờ hoặc trên sông)