Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ocean tramp /'ouʃn'træmp/  

  • Danh từ
    tàu biển chở hàng lẻ