Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ocean lane /,əʊ∫n'lein/  

  • Danh từ
    đường tàu biển