Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ocean greyhound /'ouʃn'greihaund/  

  • Danh từ
    tàu thuỷ tốc hành (chở khách)