Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occultness /ɔ'kʌltnis/  

  • Danh từ
    tính huyền bí