Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occultist /ɒ'kʌltist/  

  • Danh từ
    nhà huyền bí

    * Các từ tương tự:
    occultistic