Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occultism /'ɔkəltizm/  

  • Danh từ
    thuyết huyền bí