Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occulting light /ɔ'kʌltiɳ'lait/  

  • Danh từ
    (hàng hải) đèn lấp ló (đèn biển lúc bật lúc tắt)