Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occultation /ɔkəl'teiʃn/  

  • Danh từ
    sự che khuất, sự che lấp