Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obviousness /'ɒbviəsnis/  

  • Danh từ
    tính rõ ràng; tính hiển nhiên