Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obscurantism /,ɒbskjʊə'ræntizəm/  

  • Danh từ
    chính sách ngu dân