Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obliviousness /ə'bliviəsnis/  

  • Danh từ
    sự chú ý tới, sự quên