Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự quên, sự lãng quên
  người nghiện rượu thường có những thời kỳ lãng quên
  sự bị quên; sự bị lãng quên
  his work fell (sankinto oblivion after his death
  công trình của ông ta bị lãng quên đi sau khi ông qua đời