Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oblational /ə'bleiʃənl/  

  • Tính từ
    (thuộc) lễ dâng bánh cho thượng đế
    (thuộc) đồ cúng