Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

objectionably /əb'dʒek∫ənəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] khó chịu