Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obfuscation /ɔbfʌs'keiʃn/  

  • Danh từ
    sự làm đen tối (đầu óc), sự làm ngu muội
    sự làm hoang mang, sự làm bối rối