Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ; đùa)
    cô gái khêu gợi