Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nữ thần (ở sông, núi, cây cỏ, theo truyền thuyết Hy Lạp và La Mã)
  (thơ ca) nàng con gái đẹp, nàng tiên
  (động vật) nhộng trần

  * Các từ tương tự:
  nymphaea, nymphea, nymphean, nymphet, nympho, nympholepsy, nympholept, nymphomania, nymphomaniac