Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nursery stakes /'nɜ:səristeiks/  

  • Danh từ
    cuộc đua ngựa hai tuổi