Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nursery slope /'nɜ:sərisləup/  

  • Danh từ
    dốc thoai thoải, dốc không gắt (cho người trượt tuyết chưa thạo)