Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nursery nurse /'nɜ:sərinɜ:s/  

  • Danh từ
    cô giữ trẻ