Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhà trẻ
  phòng cho trẻ nhỏ (trong một ngôi nhà)
  (thường số nhiều) vườn ươm (cây)
  tôi đi ra vườn ươm mua một ít cây đây

  * Các từ tương tự:
  nursery garden, nursery nurse, nursery rhyme, nursery rhymes, nursery school, nursery slope, nursery stakes, nurserymaid, nurseryman