Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kẻ xúi giục (nổi loạn)
  ông bầu (nghệ thuật)
  người bảo trợ
  người chăm sóc
  người cho bú

  * Các từ tương tự:
  nursery, nursery garden, nursery nurse, nursery rhyme, nursery rhymes, nursery school, nursery slope, nursery stakes, nurserymaid