Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nursemaid /'nɜ:smeid/  

  • Danh từ
    cô giữ trẻ, chị bảo mẫu