Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nurse-child /'nə:stʃaild/  

  • Danh từ
    trẻ em còn bú, con thơ