Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thiếu giá trị pháp lý; sự vô gái trị
  the nullity of a marriage
  sự thiếu giá trị pháp lý của một cuộc hôn nhân
  a nullity suit
  vụ kiện đòi ly hôn