Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (giải tích) hàm làm triệt tiêu