Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cục nhỏ (than...) ((như) nub)