Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    ngày này, thời nay, thời buổi này (đổi lại với trước đây, với quá khứ)
    ngày nay, trẻ con thích xem truyền hình hơn là đọc sách