Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

notionalist /'nouʃənlist/  

  • Danh từ
    nhà tư tưởng
    nhà lý luận