Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

notarial /nou'teəriəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) công chứng viên; do công chứng viên lập ra (chứng thư...)