Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nostrum /'nɒstrəm/  

 • Danh từ
  (xấu)
  thuốc lang băm
  biện pháp trẻ con (quá ư đơn giản đưa ra hòng giải quyết những vấn đề chính trị hoặc xã hội)
  a nostrum put for ward as a cure for unemployment
  một biện pháp trẻ con đưa ra hòng giải quyết nạn thất nghiệp