Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nostalgia /nɒs'tældʒə/  

  • Danh từ
    nỗi luyến tiếc những điều đã qua